gocdiepdung

Ảo Ảnh

Posted on: March 11, 2011

Chầm chậm đi qua trong đời tôi
Bao nhiêu hoang lạc tựa mơ hồ
Chết trong đau khổ sầu vô tận
Chợt tỉnh cơn mê nát cả đời.

DiệpDung

1999

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: