gocdiepdung

Tàn Phai

Posted on: March 11, 2011

Một con người trải qua bao sầu muộn
Bao hờn căm bao oán hận thế nhân
Lòng thầm buồn đứng trong chiều lộng gió
Hàng cây nghiêng lá đổ ngập bóng trời
Từng đoàn người đẩy lui vào bóng tối
Cuốn theo về bao mộng đẹp tàn phai.
DiệpDung

2001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: